Artikelen

Vonnis Gerrit Outshoorn

De uitvoering van ieder strafvonnis treft den mensch, die niet ten eenemale ongevoelig is; maar de uirvoering van een vonnis dat den dood ten gevolge heeft, geeft eene weemoedige stemming aan alle ingezetenen eener plaats, waar eene zoo noodlottige door de wet voorgeschrevene plegtigheid moet plaats grijpen.

Met een medelijdend oog zag de burgerij van deze gemeente op Maandag den 10 April in een rijtuig ter dezer plaatze aankomen, den ongelukkigen Gerrit Outshoorn, oud 26 jaren, die zich …..
Lees verder…

Krijgsraad

Bij vonnis van den Zeekrijgsraad, zitting hebbende aan boord Z.M. Wachtschip “de Sambre”, bekrachtigd door het Hoog Militair Geregtshof van de Zee- en Landmangt, in dato 5 mei 1843, zijn de personen van …..
Lees verder

Copyright © 2005-2018. Olaf Nijhuis. All Rights Reserved.